Tuesday, April 1, 2014

Story of Shani Dev & Hanuman ji

God Hanuman is the incarnation of Lord Shiva. He is a great devotee of Lord Rama. He helped to Rama in the war with Ravan. Mace (Gada in Hindi) is the weapon of this God. The other name of Hanumanji is Mahaveer, Pavan Suta, Bajarangbali, Kesharinandan etc. Here, is the story of God shanidev & Hanumanji.

As per Hindu Epic Ramayana, When Hanuman went to the Lanka in search of Sita mata (Wife of Lord Rama). After meeting with Sita mata, when Hanumanji was coming back, he met with many God who were in clutch of Rakshash (Evil) King Ravan. God Shanidev was also there. Hanumanji helped freeing shanidev and getting out of Lanka.
Because of Hanumanji helped Shanidev they both became friends. Here, Shanidev Promised to Hanuman that anyone who prayed to him (Hanuman), he would be rescued from the baleful effects of Shanidev.


Other story of Shanidev and Hanumanji:
God Surya Dev is the Father of Shanidev. Surya dev is also the Guru (Teacher) of Hanumanji. After the completion of course, Surya dev said to Hanuman, “You have become adept in all forms of wisdom and weapons, now go to your mother Anjani” But Hanumanji requested to Surya dev “Give me an opportunity to repay for your tutelage” Suryadev said to Hanuman, “my wayward son shani is the cause of my sorrow only, Go and bring that wayward son of mine back to me”. Listening to the order of Surya dev, Hanuman went to Shanilok. When he was going to shanilok many planets tried to stop him but they were unable.
When Shanidev saw hanuman he asked to him, “Who are you? Why are you come here? Do you not fear with die?” Hanumanji replied, “I am Hanuman, The disciple of Lord Surya. Lord Shani you have all power & virtues, but your greatest drawback is disobeying your father. It’s not good & it’s the greatest sin. I have come here to take you to your father.” Hearing all this Shani became angry & said, “You don’t know my power, Powerful god also trembled with my power so better thing for you go back immediately otherwise I will burn you” Hanuman replied, “I have not came here to go back”. Then Shani Dev crooked gaze on Hanuman but shanidev could not burn him so, Shanidev sat on his head. They were inside a room. Immediately Hanuman increased his size because of which shani pressed between hanuman and the ceiling. When the pain was unbearable, Shani requested to God Hanuman to release him. When shanidev became free from Hanuman then shanidev Promised to Hanuman, “Anyone who will worship you on Saturday, I will never be terminate them.” After that shanidev & hanumanji went to Suryadev. Shanidev became happy to see them.


You can impress Hanumanji & shanidev by Reading Hanuman Chalisa. Hanuman chalisa is given below. here, you can also listen this.

Hanuman Chalisa

DOHA
sri guru carana saroj raja nija mana mukura sudhar,
varanaun raghuvara vimala yasa, yo dayaka phala chara
buddhina tanu janike sumiraun pavana kumara,
bala buddhi vidya dehu mohin, harau klesa vikara


jaya hanumana jnana guna sagara, jaya kapisa tihun loka ujagara,
rama duta atulita bala dhama, anjani putra pavana suta nama

mahavira vikrama bajarangi kumati nivara sumati ke sangi,
kanchana varana viraja suvesa, kanana kundala kunchita kesa

hatha bajur aru dhvaja virajai, kandhe munja janeu sajai,
sankara suvana kesari nandana, tej pratapa maha jaga vandana

vidyavan guni ati chatur, rama kaja karive ko atur,
prabhu charitra sunive ko rasiya, rama lakshmana sita mana basiya

suksma rupa dhari siyahin dikhava, vikata rupa dhari lanka jarava,
bhima rupa dhari asura sanhare, ramachandra ke kaja sanvare

lae sanjivana lakhan jiyaye sri raghuvira harshi ura laye,
raghupati kinhi bahuta badai, tum mama priya bharatai sama bhai

sahasa vadana tumharo yasa gaven, asa kahi sripati kantha lagaven,
sanakadika brahmadi munisa narada sarada sahita ahisa

yama kuvera digapala jahante kavi kovida kahi saken kahante,
tuma upakara sugrivahin kinha rama milaya raja pada dinha

tumharo mantra vibhisana mana lankesvara bhae saba jaga jana,
yuga sahasra yojana para bhanu, lilyo tahi madhura phala janun

prabhu mudrika meli mukha mahin jaldi landi gaye acaraja nahin,
durgama kaja jagata ke jete, sugama anugraha tumhare te te

rama duare tuma rakhavere hot na ajna vinu paisare,
saba sukha lahai tumhari sarana, tuma raksaka kahu ko darana

apana teja samharo ape tinon loka hankate kanpe,
bhuta pisacha nikata nahin ave, mahavira japa nama sunave

nashai roga harai saba pira, japata nirantara hanumata vira,
sankata se hanumana churavai, mana rama vachana dhyana jo lavai

saba para rama tapasvi raja tina ke kaja sakala tuma saja,
aur manoratha jo koi lavai soy amita jivana phala pavain

charon yuga paratapa tumhara, hai parasiddhi jagata uyjiara,
sadhu santa ke tum rakhavare, asura nikandana rama dulare

asta siddhi nava nidhi ke data, asa vara dina janaki mata,
rama rasayana tumhare pasa, sada raho raghupati ke dasa

tumhare bhajana rama ko pavai janma janma ke dukha visravai,
anta kale raghupati pura jay, jahan janmen hari bhakta kahai

aur devata chitta na dharai, hanumata sei sarva sukha karai,
sankata harai mitai saba pira, jo sumire hanumata balavira

jaya jaya jaya hanumana gosain, kripa karau gurudeva ki nain,
yah satavara patha kara jaya chhutahin band maha sukha hoy

jo yaha parhai hanumana chalisa haya siddhi sakhi gaurisha,
tulasidasa sada harichera kije natha hridaya mahana dera


DOHA
pavanatanaya sankata harana mangala murti rupa,
rama lakhana sita sahita hridaya basahu sura bhupa


Bolo siyavara ramachandra ki jaya,
pavana suta hanumana ki jaya,
Bajarangbali ki Jaya